ปั้มสารเคมี : F-M Type (Multi Stage)


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : F-M Type (Multi Stage)

รุ่นเอฟ-เอ็ม F-M model : ปั้มออกแบบให้เป็นแนวนอน เพิ่มความสูงการสูบ-จ่ายของเหลวมากขึ้น ประสิทธิภาพปั้มเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากรุ่น อาร์-เอ็ม และ รุ่น บี-เอ็ม, อัตราการสูบ-จ่ายสูงสุด 600 ลูกบาสก์เมตรต่อชั่วโมง  ส่งจ่ายได้สูงสุด 160 เมตร ขนาดมอเตอร์ขับสูงสุด 120 กิโลวัตต์ / Higher head, higher efficiency pump. Besides F-M type, R-M (Reverse Circulation) type and B-M (High Temp-Insulation) type are also available. Q max : 600 m³/hr, TDH max : 160 m., KW max : 120 kw