ปั้มสารเคมี : G Type (Self Priming)


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : G Type (Self Priming)

รุ่นจี G model : ปั้มออกแบบให้เป็นแนวนอน ใช้สำหรับสูบของเหลวจากถังเก็บใต้ดิน หรือ จากรถบรรทุก ส่งถ่ายของเหลว, อัตราการสูบ-จ่ายสูงสุด 180 ลูกบาสก์เมตรต่อชั่วโมง  ส่งจ่ายได้สูงสุด 100 เมตร ขนาดมอเตอร์ขับสูงสุด 50 กิโลวัตต์ / Used for pumping fluids from underground tank or rail / tank truck unloading. Q max : 180 m³/hr, TDH max : 100 m., KW max : 50 kw