ปั้มสารเคมี: KA, KA-V Type (Full Steam Jacket)


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : KA, KA-V Type (Full Steam Jacket)

รุ่นเคเอ, เคเอ-วี KA,KA-V model : ปั้มแบบมีปลอกสวมมอเตอร์ช่วยระบายความร้อนเหมาะสำหรับสารเคมีที่มีจุดหลอมละลายสูง เช่น กรดโอลีอิค, กรดไขมันอิ่มตัว, ฟีนอล, คาโปแลคตัม, เอมีน, มาลีอิค แอนไฮไดรด์, คอสติกโซดา, ไซลีน, บิส-ฟีนอล, ฟาตาลิค แอนไฮไดรด์, กรดฟาตาลิค, แนปทาลีน.  / Jacketed pump suitable with high melting point liquids. Such as Oleic acid, Fatty Acid, Phenol, Caprolactam, Amines, Maleic anhydride, caustic soda, xylene. Bis-phenol, Phtalic Anhydried, Phatalic acid and Naphtalene.