ปั้มสารเคมี : XG Type (Gas Sealed Slurry)


ปั้มสารเคมี Sealless and Leakproof Canned Motor Pumps TEIKOKU : XG Type (Gas Sealed Slurry)

รุ่นเอ็กว์จี XG model : ปั้มออกแบบให้เป็นแนวตั้ง เพื่อให้การใช้งานเหมาะกับตะกอนที่มีปริมาณมาก เป็นรุ่นที่มีการซีลด้วยของเหลวที่หมุนเวียนภายในห้องของมอเตอร์ และมีห้องแก๊สซีลระหว่างตัวปั้มกับมอเตอร์อีกด้วย ตัวอย่างของเหลวเป็น เอททิลีนไกลคอล กับ ไททาเนียม ไดออกไซด์ ในกระบวนการผลิตโพลีเอทเอร์. ปริมาณตะกอนสูงสุด 30% โดยน้ำหนัก / Vertical design pump for relatively large amount of slurry. XG has self circulating sealing liquid in the motor chamber. And using gas chamber between pump and motor. Example liquid is Ethylene Glycol with Titanium dioxide in polyester process. Slurry max : 30 % by wt